Úvod

Prevádzkovateľom webu Fitnessdeli.sk je Róbert Oravec – Business, so sídlom na Bernolákova 2082/17, Topoľčany, Slovenská republika. Zapísané v registry Okresného úradu Topoľčany. Číslo živnostenského registra: 470-19151. IČO: 50 757 300, DIČ: 1122599852. Adresa elektronickej pošty info@fitnessdeli.sk, tel. 0915 112 232.

 

Súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

 

Dotknutá osoba registrovaná alebo prihlásená na portáli www.fitnessdeli.sk týmto dáva súhlas prevádzkovateľovi so spracovaním osobných údajov v dole uvedenom rozsahu.

Prevádzkovateľ: 
Róbert Oravec – Business, so sídlom na Bernolákova 2082/17, Topoľčany, Slovenská republika. Zapísané v registry Okresného úradu Topoľčany. Číslo živnostenského registra: 470-19151. IČO: 50 757 300, DIČ: 1122599852.

Účel poskytnutia údajov: Registrácia, odber mailov, objednávkový formulár na Fitnessdeli.sk a vytvorenie osobného profilu zo strany dotknutej osoby s cieľom kontaktovania a interakcie s inými osobami, ktoré si na sociálnej sieti vytvorili profil. Sociálnou sieťou sa rozumie portál
www.fitnessdeli.sk.

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

Adresa dodania produktov
E-mail a telefónne číslo
IP adresa


Dotknutá osoba súhlasí so spracovaním osobných údajov po dobu trvanie platnej registrácie na portáli 
www.fitnessdeli.sk, pričom zrušenie registrácie na portáli www.fitnessdeli.sk sa považuje za odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov.


Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na uzatváranie kúpnych zmlúv medzi spoločnosťou Fitnessdeli ,  IČO 50757300 (,,Predávajúci“) a koncovým zákazníkom – spotrebiteľom (,,Kupujúci“) realizovaných v ktorejkoľvek predajni Predávajúceho v Slovenskej republike ,,Predajná sieť Fitnessdeli“ (ďalej len Fitnessdeli) a je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim na nový tovar (,,Kúpna zmluva“), pokiaľ sa strany vyslovene nedohodli na inej úprave.

Reklamačný poriadok upravuje podmienky, za ktorých sa môžu uplatniť Kupujúcim práva zo zodpovednosti za vady (ďalej len ,,reklamáciu“) v Predajnej sieti Fitnessdeli, pričom účelom tohto reklamačného poriadku je aj stanovenie postupu pre rýchle a správne vybavovanie reklamácií a vzájomné práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho pri uplatnení zodpovednosti za vady výrobkov a služieb a záruky za akosť podľa príslušných ustanovení (najmä § 50 a nasl.) zákona č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v aktuálnom znení.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

 

DĹŽKA ZÁRUČNEJ DOBY

 

  1. v prípade potravín do dátumu minimálnej trvanlivosti alebo do doby, do ktorej má byť tovar spotrebovaný, pokiaľ sú zo strany Kupujúceho dodržané podmienky pre ich skladovanie a potravina nebola otvorená, s výnimkou prípadu, kedy to bolo nevyhnutné pre zistenie vady. Výnimkou sú tie potraviny, u ktorých sa uvádzanie minimálnej trvanlivosti nevyžaduje právnymi predpismi, ako je v našom prípade čerstvé ovocie a zelenina a ovocné šťavy – u týchto výrobkov je Kupujúci oprávnený uplatniť svoje práva z vád najneskôr do 24 hodín po zakúpení, pokiaľ Predávajúci alebo platný právny predpis nestanoví výslovne inak. Toto ustanovenie sa použije obdobne pri veciach, na ktorých je vyznačená krátka doba trvanlivosti, alebo pri veciach podliehajúcich rýchlemu pokazeniu, na ktorých je vyznačená doba, do ktorej je možné vec použiť,
  2. pri ostatných výrobkoch (nepotravinárskeho druhu) po dobu 24 mesiacov, ktorá začína bežať od okamihu prevzatia tovaru Kupujúcim v súlade s Kúpnou zmluvou. Ak je zo strany Predávajúceho, výrobcu alebo dodávateľa Predávajúceho stanovená pri konkrétnom tovare alebo jeho časti lehota dlhšia, zaväzuje sa Predávajúci poskytnúť Kupujúcemu záruku za akosť v tejto dĺžke, ak sú zo strany Kupujúceho dodržané podmienky stanovené dodávateľom výrobku alebo jeho výrobcom, ktoré sú nutné na uplatnenie rozšírenej záruky a ktoré sú Kupujúcemu známe. Toto ustanovenie sa nepoužije v prípade použitého spotrebného tovaru , kedy je záručná doba stanovená na polovicu zákonnej doby pre uplatnenie práv z vadného plnenia, pokiaľ Predávajúci nestanoví záručnú dobu dlhšiu.

 

 

 

NÁROK NA UPLATNENIE ZÁRUKY

 DÔVODY ZÁNIKU NÁROKU NA UPLATNENIE ZÁRUKY

 

  1. neboli uplatnené v záručnej dobe,
  2. tovar bol poškodený mechanicky (pádom, nárazom), alebo bol používaný spôsobom, ktorý nezodpovedá podmienkam uvedeným v dokumentácii výrobcom, vrátane skladovania tovaru, alebo
  3. tovar bol úplne alebo sčasti opotrebovaný alebo akokoľvek znehodnotený.

 

 

 

SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

 

 

PRIEBEH REKLAMÁCIE

 

 

USKLADNENIE TOVARU PO VYBAVENÍ REKLAMÁCIE

 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Zoznam alergénov

1. Obilniny obsahujúce lepok (t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich hybridne odrody)

2. Kôrovce a výrobky z nich

3. Vajcia a výrobky z nich

4. Ryby a výrobky z nich

5. Arašidy a výrobky z nich

6. Sójové zrná a výrobky z nich

7. Mlieko a výrobky z neho

8. Orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy a queenslandské orechy a výrobky z nich

9. Zeler a výrobky z neho

10. Horčica a výrobky z nej

11. Sezamové semená a výrobky z nich

12. Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l

13. Vlčí bob a výrobky z neho

14. Mäkkýše a výrobky z nich

 

Fitnessdeli Obchodné podmienky Kontakt Prihlásiť ako partner

Copyright © 2022 by Fitnessdeli.sk, Všetky práva vyhradené.